domov kontakty
 


SHZ

STABILNÉ HASIACE ZARIADENIE SPRINKLEROVÉ

Obecné: stabilně hasiace zariadenie sprinklerové fSHZ) patří medzi vyhradené technické zariadenia, ktorých móžu projektovat, montovat a na nich vykonávat funkčně skúšky iba odborné spósobilé osoby. Najrozšířenějším hasivom používaným v SHZ je voda pre jej veíké měrné teplo. Pre potřebu SHZ je nutná stála zásoba vody v špeciálnych zásobníkoch v vopred stanovenej kapacitě pre dodávku požiarnej vody do systému počas predpísanej doby prevádzky. Doba prevádzky SHZ závisí od kategorií požiarneho nebezpečenstva a zvyčajne je 30 min, 60 min alebo 90 minut. Zásobník požiarnej vody je přepojený so strojovnou SHZ, kde sú umiestnené poziarne čerpadla (dieselové alebo elektrické).
Dieselové čerpadla musia mat k dispozícii dostatok paliva na celý predpísaný prevádzkový čas, elektrické čerpadla musia byť napájané zo samostatného elektrického okruhu a zváčša so záložným elektrickým zdrojom. Čerpadla sa navrhujú s parametrami podía určeného požiarneho rizika a návrh sa ověřuje hydraulickým výpočtom. Na výtlačnej straně čerpadiel potom systém SHZ pokračuje ocelovým potrubím cez uzatváraciu armaturu k ventilovej stanici a odtiaí dálej cez hlavné rozdeíovacie potrubie až k rozvádzaciemu potrubiu so sprinklerovými hlavicami.

Ventilová stanica je založená na principe spátnej klapky. V normálnom prevádzkovom režimu je uzavretá. Sprinkler je v svojej podstatě mechanický ventil, ktorý sa automaticky otvorí pri vopred stanovenej teplotě okolia. Existuje celý rad typov, velkostí, druhov a vyhotovení pre rózne aktivizačné teploty sprinklerov a ich použitie.

Konkrétny druh SHZ a jeho parametre vychádzajú z poziarne bezpečnostného riešenia stavby, ale úzko súvisia s požiadavkami poisťovacej spoločnosti prevádzkovatelá objektu avednom musia spínat právně a technické předpisy platné v ČR.

Mokry systém: ide o typ sprinklerového SHZ, ktorý je naplněný vodou od strojovně SHZ až po uzatváraciu armaturu pod ventilovou stanicou. Nad ventilovou stanicou sú hlavné rozvodné potrubia aj rozvádzacie potrubie so sprinklermi rovnako naplněné vodou. V celom systému sa udržiava predpísaný prevádzkový tlak pomocou doplňovacieho čerpadla v strojovni
V případe požiaru dojde vplyvom tepla k otepleniu okolia sprinkleru (spravidla viacej kusov), ktorého tepelná poistka sa otvorí a umožní tak vodě hasit vznikajúci požiar. Nad ventilovou stanicou klesá prevádzkový tlak, ktorý nie je schopné doplňovacie čerpadlo obsiahnuť, ventilová stanica sa otvára a velmi rýchlo dochádza k spusteniu hlavného požiarneho čerpadla.

Mokrý systém je najrozšírenejší, ale je možné ho použit iba v priestoroch s nezámrznou teplotou nad +5 °C.

Suchy systém: ide o typ sprinklerového SHZ, ktorý je naplněný vodou od strojovně SHZ až po spátnú klapku ventilovej stanice. Nad ventilovou stanicou sú hlavné rozvodné potrubie aj rozvádzacie potrubie so sprinklermi naplněné stlačeným vzduchom. V systému nad ventilovou stanicou sa udržiava prevádzkový tlak vzduchu pomocou kompresoru, v systému pod ventilovou stanicou pomocou doplňovacieho čerpadla umiestneného v strojovni.
V případe požiaru dojde vplyvom tepla k ohriatiu okolia sprinkleru (zvyčajne viacerých kusov), ktorého tepelná poistka sa otvorí a dojde k výraznému poklesu tlaku vzduchu v systému, ktorý nedokáže udržať klapku ventilovej stanice uzavretú, stlačená voda pod klapkou ju otvorí, začne prudit k sprinklerom a hasit požiar.

Suchý systém sa hodí na ochranu priestorov, kde sa teplota móže pohybovat aj pod zamrznou teplotou vody pod 0 °C. Ventilová stanica však musí byť umiestnená v temperovanom priestore.

Záplavový systém: ide o typ sprinklerového SHZ, ktorý je naplněný vodou od strojovně SHZ až po spátnú klapku ventilovej stanice. Celá rozvádzaciasieť potrubia je osadená sprinklermi trvalo otvorenými, takže v případe požiaru je hašený celý chráněný priestor súvislo a nie len v mieste vznikajúceho požiaru. Systém je aktivovaný pomocou teplotně citlivého prvku, ktorý otvorí ventilovú stanicu a umožní všetky sprinklery zásobovat požiarnou vodou.

Použitie je podobné ako u suchého systému a pre ochranu priestorov s velmi vysokým požiarnym nebezpečenstvom a špeciálnym rizikom.


Předstihový systém: ide o typ sprinklerového SHZ, ktoré je naplněné vodou od strojovně SHZ až po spátnú klapku ventilovej stanice. Celá rozvádzacia sieť potrubia je osadená sprinklermi s tepelnou mechanickou poistkou. V případe požiaru je aktivovaný teplotně citlivý prvok (alebo elektrická požiarnasignalizácia), ktorýotvoríventilovústanicu a umožní dodávku požiarnej vody do rozvádzacieho potrubia so sprinklermi. K haseniu však nedochádza okamžité, ale až teplota v okolí zasiahnutých sprinklerov spósobíich otvorenie a je hašený len priestor, kde sú sprinklery požiarom otvorené. Předstihový systém sa spravidla používá tam, kde by nečakaný únik vody spósobil škody ako napr. knihovně, počítačové sály, a podobné.

Podklady na projektovanie SHZ: na projektován nie je potřebné poskytnut:

• Požiadavky poistitela objektu alebo investora na parametre sprinklerového SHZ. Spravidla ide o určenie projekčných predpisov a noriem nad rámec ČSN EN 12845, například FM Globál, NFPA, VdS, a podobné.
• Dokumentácia na realizáciu stavby, najma detaily vyhotoven ia povál a striech
• Druh skladovania, rozmiestnenie skladovacích regálov, skladovaný tovar a materiály, a podobné

• Výkresy zariadeníTZB, najma vzduchotechnické vedenie, rozmiestnenie osvětlovacích telies, infra žiaričov, a podobné. Je nutné koordinovat podlá projektu sprinklerového SHZ z dóvodov povolených minimálnych a maximálnych odstupných vzdialeností.

Stavebná připravenost pre sprinklerové SHZ spravidla obsahuje najma:
• Vybudovanie objektu strojovně SHZ a zaistenie nezámrznej teploty aspoň +5 °C, elektrickej a vodovodnej přípojky, osvetlenia, odvodnenie miesta strojovně, odvetranie
• Vybudovanie požiarnej nádrže, připadne len betonových základov pre požiarnu nádrž
• Uzemnenie a nulovanie rozvodov SHZ a požiarnej nádrže
• Odvodnenie miesta ventilových stanicpowered by webconsultants.be login       legal       copyright